หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
  
เพื่อให้มีการพัฒนาตำบลหาดล้าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตำบล และบรรลุเป้าประสงค์ที่คาดหวังไว้และยังเป็นขบวนการ ขับเคลื่อนสนองตอบตามความต้องการของประชาชน สู่การปฏิบัติ ดังนั้นจำเป็นต้องมีพันธกิจสอดรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว อันประกอบด้วย ดังนี้

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตและการแปรรูปพืชผลการเกษตรให้มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาดสู่การจำหน่ายทั้งใน
และต่างประเทศ

ส่งเสริมการจัดระบบบริการด้านการผลิตและการตลาดของพืชผลทางการ
เกษตร โดยมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และอนามัยของประชาชน

ส่งเสริมการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคน

จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างเหมาะสม

ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น