หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
 

แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้าที่ใช้ในการเกษตร

แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมแหล่งน้าแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
 
 

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 
 

แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งดวงโคม

แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง และปรับปรุงสถานที่สาธารณะ
 
 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นให้มีความรู้
และประสิทธิภาพในการทำงาน

แนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางการพัฒนาการสวัสดิการสังคม
 
 

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกาย

แนวทางการพัฒนาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ
 
 

แนวทางการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
 
 

แนวทางการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทาง
ศาสนา และประเพณีที่สำคัญ

สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

เพิ่มช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่งเสริมอาชีพให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน