หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ แสงทอง
ปลัด อบต.หาดล้า
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
 
กองการศึกษาฯ
 


นางสาวอรอุมา บุญรังษี
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวกาณต์พิชชา ต๊ะปึง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสุดาพร เหรียญเจริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางนันทิตา จ่าโนนสูง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางอาทิตยา สุพัฒนากร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางลำเพย สองสี
ผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)


นางสาวกนกอร ทองพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494