หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ แสงทอง
ปลัด อบต.หาดล้า
(นักบริหารงาน อบต. 7)
 
กองการศึกษาฯ
 


นางสาวอรอุมา บุญรังษี
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนหัวหน้า
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวนัชชา สังข์มูล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสุดาพร เหรียญเจริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางนันทิตา จ่าโนนสูง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางอาทิตยา สุพัฒนากร
ครูผู้ดูแลเด็ก


ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกอร ทองพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางลำเพย สองสี
ผู้ช่วยดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494