หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ แสงทอง
ปลัด อบต.หาดล้า
(นักบริหารงาน อบต. 7)
 
กองคลัง
 


นางอรัญญา น้อยนิตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง 7)


นางสาวรุ่งอรุณ ปานานนท์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางชฎาภา รัตนสกล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายวีระยุทธ สาระวัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาววาสนา ปานศักดิ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาววชิราภรณ์ คำบุญเรือง
ผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี


นางสาวรินดา อำนวยคณะ
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494