หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ แสงทอง
ปลัด อบต.หาดล้า
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น
 
กองคลัง
 


นางอรัญญา น้อยนิตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)


นางชฎาภา รัตนสกล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวรุ่งอรุณ ปานานนท์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาววาสนา ปานศักดิ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นายวีระยุทธ สาระวัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสุภาภรณ์ คลังกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี (ภารกิจ)


นางสาวรินดา อำนวยคณะ
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494