หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ แสงทอง
ปลัด อบต.หาดล้า
(นักบริหารงาน อบต. 7)
 
 


นางสาวอรอุมา บุญรังษี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอรพินท์ พิมพ์แก้ว
พนักงานวิทยุ


นางสาวสุภาพร บุญแก้ว
จ้างเหมาบริการ


นางสาวณัฐติยา สุปน
จ้างเหมาบริการ


นางสาวจอมจุรีย์ ชัยทอง
จ้างเหมาบริการ


นายปรีชา มีดา
จ้างเหมาบริการ


นางสาวจุฑามาศ นาคไธสงค์
จ้างเหมาบริการ