หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ แสงทอง
ปลัด อบต.หาดล้า
(นักบริหารงาน อบต. 7)
 
 


นางสาวอรอุมา บุญรังษี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางชนนิกานต์ เรียนแพง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอัมพวรรณ ทองซิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวชนากานต์ อรุณเรือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางวาสนา อิสระ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวธวัลรัตน์ นาชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายจรูญ ภักดีมูล
พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)