กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 

 
 

 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ แสงทอง
ปลัด อบต.หาดล้า
(นักบริหารงาน อบต. 7)
 
 


นางสาวอรอุมา บุญรังษี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางชนนิกานต์ เรียนแพง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอัมพวรรณ ทองซิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวชนากานต์ อรุณเรือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางวาสนา อิสระ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวธวัลรัตน์ นาชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายจรูญ ภักดีมูล
พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)