หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ แสงทอง
ปลัด อบต.หาดล้า
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวอรอุมา บุญรังษี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางชนนิกานต์ เรียนแพง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวาสนา อิสระ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวชนากานต์ อรุณเรือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


จ.ส.อ.วิชยุพงษ์ ไพจิตรกุญชร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นางสาวธวัลรัตน์ นาชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)


นางอรพินท์ พิมพ์แก้ว
ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน (ทั่วไป)
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494