หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


พ.จ.อ.สุพจน์ แสงทอง
ปลัด อบต.หาดล้า
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวอรอุมา บุญรังษี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางชนนิกานต์ เรียนแพง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวาสนา อิสระ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวชุลีพร หรั่งเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวชนากานต์ อรุณเรือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


จ.ส.อ.วิชยุพงษ์ ไพจิตรกุญชร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นางสาวธวัลรัตน์ นาชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494