หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หาดล้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 179  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 101  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 95  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 103  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2534และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 98  
 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 [ 24 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 95  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548 [ 21 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 95  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 16 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 95  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 [ 15 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 99  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท.พ.ศ.2560 [ 14 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 100  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาของอปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561รจัดแผนพัฒนาของอปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 14 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 98  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2534 [ 3 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 136  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 [ 1 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 117  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 [ 1 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 116  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ 29 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 96  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท พ.ศ.2563 [ 2 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 98  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 113  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 25 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 98  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 [ 20 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 96  
 
พรพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535ะราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 [ 12 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 103  
 
(1)    2    
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
097-960-3054