หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว4788 18 ส.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของกองการเลือกตั้งท้องถิ่น ด่วนมาก กต. มท 0818.3/ว2465 [จำนวนผู้เข้าอบรม] [กำหนดการ] [แบบตอบรับ] 18 ส.ค. 2563
การจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2457 18 ส.ค. 2563
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2466 18 ส.ค. 2563
การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ - ส่ง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2458 17 ส.ค. 2563
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว2456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 ส.ค. 2563
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 7/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2445 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 ส.ค. 2563
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4750 17 ส.ค. 2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว2453 17 ส.ค. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/11993-12010 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 ส.ค. 2563
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) แบบออนไลน์ (วิทยาการคำนวณ) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2443 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 14 ส.ค. 2563
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว2438 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 14 ส.ค. 2563
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2436 14 ส.ค. 2563
แนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงและการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย สน.บถ. มท 0809.5/ว24 14 ส.ค. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11914-11984 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 14 ส.ค. 2563
แนวทางการบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2) ลงระบบ eMENSCR ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [บัญชีสรุปข้อเสนอโครงการฯ] 13 ส.ค. 2563
ยืนยันการขอรับชุดอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จาก (กสทช.) ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 13 ส.ค. 2563
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2425 13 ส.ค. 2563
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 13 ส.ค. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/11792-11866 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ส.ค. 2563
การทดลองเปิดเรียนแบบ ON-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท. 0816.3/ว2405 12 ส.ค. 2563
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2400 11 ส.ค. 2563
การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2401 11 ส.ค. 2563
การนิเทศภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2342 11 ส.ค. 2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ] 11 ส.ค. 2563
แจ้งความคืบหน้าการบันทึกข้อมูลการสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2382 10 ส.ค. 2563
แจ้งขยายช่วงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2388 10 ส.ค. 2563
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 5/2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว100 10 ส.ค. 2563
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 678
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494