หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5065 28 ส.ค. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/12670 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ส.ค. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/12630-12661 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ส.ค. 2563
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2586 27 ส.ค. 2563
ขอความร่วมมือจังหวัดสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นข้าราชการครูหรือพนักงานครู) เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2576 27 ส.ค. 2563
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5013 27 ส.ค. 2563
การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กพส. มท 0810.8/ว2580 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ส.ค. 2563
การเพิกถอนชื่อนางอมรรัตน์ วงค์นันตา ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ "ทรัพย์ทวีพูล" ออกจากการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.6/ว2572 26 ส.ค. 2563
ซักซ้อมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2564 26 ส.ค. 2563
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2577 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 26 ส.ค. 2563
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 33-34 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2578 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ส.ค. 2563
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำและการบริหารงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2570 [แบบตอบรับ] 26 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2574 26 ส.ค. 2563
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 กศ. มท 0816.3/ว2575 26 ส.ค. 2563
การบันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2563 26 ส.ค. 2563
การประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิสภา ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2562 25 ส.ค. 2563
การขับเคลื่อนและขยายผลตามแนวทางการจัดการศึกษา ของประเทศฟินแลนด์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2544 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 25 ส.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2545 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ส.ค. 2563
แนวทางปฏิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ผ่านระบบ QR Payment ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2553 25 ส.ค. 2563
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กค. มท 0803.3/ว2559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ส.ค. 2563
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2552 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 3-4 สน.คท. มท 0808.3/ว2546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2563
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2543 24 ส.ค. 2563
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว105 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2563
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2541 24 ส.ค. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/12387-12417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2563
กำหนดการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของการศึกษาท้องถิ่น : สร้างสมรรถนะสู่คุณภาพผู้เรียน" กศ. มท 0816.2/ว2527 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2563
การตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561,2562,2563 (อปท.) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 ส.ค. 2563
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 678
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494