หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความเข้าในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.3/ว3098 6 ส.ค. 2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3079 6 ส.ค. 2562
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กพส. มท 0810.2/ว3096 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ส.ค. 2562
ขอประชาสัมพันธ์งาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3074 6 ส.ค. 2562
การทบทวนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อบจ. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3086 6 ส.ค. 2562
ชี้แจงการจัดส่งคู่มือที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กสธ. มท 0819.2/ว3071 6 ส.ค. 2562
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว3026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ส.ค. 2562
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3075 5 ส.ค. 2562
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/ว96 5 ส.ค. 2562
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ส.ค. 2562
คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0809.2/ว3069 5 ส.ค. 2562
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.บถ. มท 0809.3/ว3070 5 ส.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน กศ. มท 0816.5/ว3051 5 ส.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2946 5 ส.ค. 2562
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว96 5 ส.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/13275-13350 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ส.ค. 2562
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3046 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ส.ค. 2562
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 953