หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ตรอน   เรื่อง การประชาสัมพันธุ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการบริหารงานของเทศบาลตำบลตรอน   27 ม.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ตรอน   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตรอน   27 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คอรุม   ประกาศยกเลิกการดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)   27 ม.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนฝาง   ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค   27 ม.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คอรุม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงยาง ๑/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบางนา ตำบลคอรุม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหว   26 ม.ค. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คอรุม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนาเหนือตำบลคอรุม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัด   26 ม.ค. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คอรุม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนาเหนือ ตำบลคอรุม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหว   26 ม.ค. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คอรุม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนาเหนือ ตำบลคอรุม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหว   26 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนฝาง   กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564   26 ม.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม อบต.นายาง   องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564   26 ม.ค. 2564 8
ข่าวกิจกรรม อบต.นายาง   องค์การบริหารส่วนตำบลนายางประชุมหารือการแก้ไขปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   26 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นายาง   ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลนายาง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจก จากการโหวตหรือเสนอชื่อให้กับโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก   26 ม.ค. 2564 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาป้ายไวนิ ลประชาสมั พนั ธ์กิจกรรม จิตอาสา ทาบุญบาเพญ็ ประโยชน์ วนั พฤหสั บดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ จานวน ๑ ป้าย ของสานักงานปลดั องคก์ ารบริหารส่วน ตาบลขนุ ฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ม.ค. 2564 5
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.ผาเลือด   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติ)   25 ม.ค. 2564 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖.๑(๑)-๕๒-๒๓ ซ่อมเมนบอร์ดเครื่องปริ้นเตอร์ จานวน ๑ รายการ ของสานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ม.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนฝาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ.2563   22 ม.ค. 2564 10
ข่าวกิจกรรม อบต.หาดงิ้ว   ตรวจสอบและซ่อมแซมน้ำประปา บริเวณถนนสายอุตรดิตถ์ – เขื่อนสิริกิติ์   21 ม.ค. 2564 10
ข่าวกิจกรรม ทต.ตรอน   ทำความสะอาดบ้านนางบุญหลง พิมสวน (ผู้พิการ)   21 ม.ค. 2564 22
ข่าวกิจกรรม อบต.หาดงิ้ว   ชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน กรณีขอออกโฉนดที่ดิน   21 ม.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทองแสนขัน   คุณหลวงชวนโหวต   21 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทองแสนขัน   แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563   21 ม.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   ลงพื้นที่ซ่อมระบบประปา   20 ม.ค. 2564 29
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลผาเลือด   20 ม.ค. 2564 24
ข่าวกิจกรรม ทต.ตรอน   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   20 ม.ค. 2564 18
ข่าวกิจกรรม ทต.ตรอน   อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการและคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   20 ม.ค. 2564 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ผาเลือด   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.62-002 ตอน 2.pdf   19 ม.ค. 2564 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ผาเลือด   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.62-003.pdf   19 ม.ค. 2564 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ผาเลือด   ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นเสนอราคา โครงการเสริมผิวทางฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.62-002 ตอน 2.pdf   19 ม.ค. 2564 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 76
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494