หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)  
 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ได้ดำเนินการประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเอกสารหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินกิจกรรมและการขอรันงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 09.48 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494