หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 1 เมษายน 2564 ร.ต.ไสว  นาชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้าประจำปี 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า โดยจัดอบรมตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2556 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านอยมเรื่องความซื่อสัตย์  แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด  ปฏิบัติตามมาตร
ฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อยึดเป็นหลักการเป็นเครื่องหมายกำกับความประพฤติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยต้องยึดมั่นค่านิยมหลักของมาตรฐาน จริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลกรในองค์กรได้รับการพัฒนาจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสในการทำงานพร้อมที้งสามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 16.15 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 195 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494