หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 

การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 
การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า และผู้นำชุมชน  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ขอรับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเขตพืั้นที่ตำบลหาดล้า  จำนวน  88  ราย  ในวันที่พฤหัสบดีที่  14  มกราคม  2564  โดยกองสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้าดำเนินการประสานส.อบต.แจ้งผู้ยากไร้รอรับการเยี่ยมบ้านและเตรียมเอกสารประกอบการขอรับเงิน  

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 13.01 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 111 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494