หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 


นางบุษยมาส หาญกาย
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า
 


นายสมหมาย ทานะขันธ์
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า


นางเตือนใจ ผ่อนผัน
เลขานุการสภา
 
 


นางสมัย ตานนท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางแสนสุข อรชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางปราณี สง่าอินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายบุญมี ขันกา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางสุพรรณ มีอินถา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางเรณู วงค์ชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นางอภิสรา พรหมอินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายอัครเดช ทิพยราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายจำเนียร ทะใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7