หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่  [ 25 มิ.ย. 2562 ]   
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2562  [ 24 มิ.ย. 2562 ]   
 
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย  [ 24 มิ.ย. 2562 ]   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก SAR ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 24 มิ.ย. 2562 ]   
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 3 -10  [ 24 มิ.ย. 2562 ]   
 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด  [ 21 มิ.ย. 2562 ]   
 
กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 จากข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิ  [ 21 มิ.ย. 2562 ]   
 
การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 21 มิ.ย. 2562 ]   
 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน  [ 20 มิ.ย. 2562 ]   
 
แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  [ 20 มิ.ย. 2562 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประกอบ สภาจำลอง  [ 19 มิ.ย. 2562 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  [ 18 มิ.ย. 2562 ]   
 
ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. รุ่นที่2  [ 18 มิ.ย. 2562 ]   
 
โครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์  [ 18 มิ.ย. 2562 ]   
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 17 มิ.ย. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 338