หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 4 ส.ค. 2563 ]   
 การจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยในจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 4 ส.ค. 2563 ]   
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  [ 4 ส.ค. 2563 ]   
 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  [ 4 ส.ค. 2563 ]   
  การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 31 ก.ค. 2563 ]   
 ประกาศผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 30 ก.ค. 2563 ]  
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 30 ก.ค. 2563 ]  
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2563  [ 30 ก.ค. 2563 ]  
 โครงการสอนออนไลน์ Project 14  [ 29 ก.ค. 2563 ]  
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
 แนวทาวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19 สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
 เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศง 2561  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
 โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho : MEXT สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2564  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสาธารณสุข สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ  [ 20 ก.ค. 2563 ]  
 แจ้งเปลี่ยนวันดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติฯ  [ 20 ก.ค. 2563 ]  
 แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 20 ก.ค. 2563 ]  
  แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ระยะที่2  [ 20 ก.ค. 2563 ]  
  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 17 ก.ค. 2563 ]  
 การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  [ 15 ก.ค. 2563 ]  
 ขอยกเลิกโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนหลักการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดทำแบบ ภดส. 1-7 รองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดทำการประกาศ ภดส.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 14 ก.ค. 2563 ]  
 การติดตามตรวจสอบข้อมูลคนพิการ สาเหตุแห่งการไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ  [ 13 ก.ค. 2563 ]  
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 13 ก.ค. 2563 ]  
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  [ 13 ก.ค. 2563 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 230
  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494