กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 

 
 

 
 
 
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี Go Green Plus  [ 19 เม.ย. 2562 ]    
 
การเปิดระบบและขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในงวดที่ 2 ประจำปี 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏบัติ  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  [ 18 เม.ย. 2562 ]    
 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
ขอเชิญส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงาน การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 The 7th Thailand Bike and walk Forum  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ 2  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
การกำหนดชื่อและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในช่วงฤดูร้อน  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2562  [ 10 เม.ย. 2562 ]   
 
การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  [ 9 เม.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 331