หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งการปิดระบบบันทึกข้อมูลแผนแหล่งน้ำ 5 ปี พ.ศ.2563-2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูปน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าไตรมาส 2  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
การหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จ.อุตรดิตถ์  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พิธาน พื้นทอง เขตตรวจราชการที่ 17  [ 15 ก.ค. 2562 ]   
 
ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 12 ก.ค. 2562 ]   
 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  [ 12 ก.ค. 2562 ]   
 
โครงการประชุมสัมมนาซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกาษาท้องถิ่น  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
 
ขอให้เผยแพร่และให้ความรู้จากเกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
 
เปิดระบบและขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในงวดที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 338